Privacyverklaring

In deze Privacyverklaring wordt omschreven hoe Singspiration omgaat met de persoonlijke informatie van de bezoekers van haar website en van haar leerlingen. Door ondertekening van een lesovereenkomst stemt u in met de voorwaarden van het privacy beleid van Singspiration, zoals neergelegd in deze privacyverklaring.

Singspiration gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Deze worden verwerkt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt, alsmede met overige toepasselijke wet- en regelgeving. Singspiration neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info[at]singspiration.nl.

Identiteit van de onderneming

Singspiration verzorgt zanglessen, workshops adem, houding, stemvorming, podiumpresentatie en concerten. Singspiration is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Den Haag, onder nummer 51110121.

Contactgegevens
Bezoekadres:
Barbeeldam 4
2492 MX Den Haag
telefoon: 070 327 02 00

e-mail:info[at]singspiration.nl.

Singspiration is een eenmanszaak die wordt gedreven door Gelske van der Duin.

Met welk doel verzamelt Singspiration gegevens?

Om gebruik te kunnen maken van de diensten van Singspiration, vult u uw persoonsgegevens in op de lesovereenkomst. Door ondertekening van deze overeenkomst, gaat u akkoord met het verwerken van uw gegevens in de leerlingadministratie en de betalingsvoorwaarden.

Verder heb ik uw gegevens nodig voor het afhandelen van uw betaling en de administratie, of om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor de voortgang van de zanglessen of andere dienstverlening, het uitvoeren van (zangles)gerelateerde activiteiten of om u te informeren over wijzigingen van de lesvoorwaarden of tarieven.

Singspiration verwerkt ook persoonsgegevens vanwege een wettelijke verplichting, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Persoonsgegevens die verwerkt worden

Singspiration registreert gegevens van gebruikers en leerlingen zoals de voor- en achternaam, adresgegevens, het E-mailadres, (mobiele) telefoonnummer, de geboortedatum, het IP-adres (het adres vanaf waar de website is bezocht, oftewel de gebruikte internetverbinding) en overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door correspondentie en telefonisch. Alle informatie die u per mail deelt, sla ik zorgvuldig op.

Contactformulier & e-mail
De website en e-mail van Singspiration wordt gehost bij Goliath internet services. Als u contact opneemt via het contactformulier op de website of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Goliath internet services. De server waarop deze website draait kan zich buiten het land bevinden van waaruit u deze site bezoekt. De provider van deze website is verplicht zich ervan te vergewissen dat uw gegevens beheerd worden conform de wetten over gegevensbescherming van de EU. Hij neemt alle technische maatregelen die nodig zijn om uw gegevens voortdurend veilig te bewaren. De persoonlijke toelichting die u eventueel schrijft, verlaat mijn mailbox niet.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Mijn websitedienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info[at]singspiration.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming of profilering
Singspiration maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering. (Bij geautomatiseerde besluitvorming gaat het om besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.)

Cookies, of vergelijkbare technieken

Singspiration.nl gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Ontvangers van de persoonsgegevens
Ik deel de opgeslagen gegevens niet met derden, deze dienen alleen voor de eigen bedrijfsvoering van Singspiration. Enige uitzondering hierop kan zijn wanneer Singspiration verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij op grond van een wettelijke verplichting of wanneer dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u.

Hoe lang worden de gegevens opgeslagen?
Zolang als wettelijk verplicht is, In de praktijk betekent dat, dat gegevens van klanten bewaard blijven tot 7 jaar nadat een klant voor het laatst een les of andere dienst heeft afgenomen.

U heeft recht op inzage, rectificatie of wissing van uw gegevens
Wilt u weten welke gegevens wij van u hebben opgeslagen, of wilt u gegevens aangepast hebben of gewist, neem dan contact op met info[at]singspiration.nl.

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
Ook als u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens kunt u die toestemming weer intrekken. Stuur hiervoor een bericht naar info[at]singspiration.nl. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat ik die gegevens vanaf dat moment niet meer mag verwerken. Het kan zijn dat Singspiration u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Waar kunt u terecht met klachten en vragen?

Mocht u nog vragen hebben over deze Privacyverklaring en de wijze waarop Singspiration uw gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar info[at]singspiration.nl . Ook als u een klacht heeft over de manier waarop Singspiration uw gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen. Daarnaast kunt u altijd contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Om er zeker van te zijn dat bovenstaande verzoeken tot inzage, rectificatie of wissing door u zijn gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook
Facebook
YouTube
LinkedIn
LinkedIn
Instagram